Корпоративне право в ТОВ, Корпоративні спори, Корпоративні конфлікти
22 грудня 2016, КИЇВ
Реєстрація:
(044) 537-70-10

Реєстрація

КОРПОРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У ТОВ

КОРПОРАТИВНІ СПОРИ! СУДОВА ПРАКТИКА! Ефективні способи захисту.

Використання прогалин законодавства для недружнього поглинання. Протидія.

 КОРПОРАТИВНІ СПОРИ 2016/2017! Конфлікти. Їх вирішення. Судова практика. Ефективні способи захисту у суді.

 КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ. Корпоративні права. Засновники. Статутний капітал. Загальні збори. Ускладнення в роботі зборів. Вищий орган. Виконавчий орган. Контроль за діяльністю товариства. Кредитори.

 УЧАСТЬ У ТОВАРИСТВІ. Вступ. Успадкування частки. Відчуження частки. Вихід з товариства.
Виключення учасника. Звернення стягнення на частку на вимогу кредиторів учасників.

ДОПОВІДАЧІ ТА ВИКЛАДАЧІ:
Кравчук Володимир Миколайович, семінар КРАВЧУК Володимир Миколайович,
Член Науково-консультаційної Ради ВАСУ, Суддя Львівського окружного адміністративного суду України.
Член Правління "АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ" (АПУ, від секції суддів).

Президент ГО «АСОЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ».
Викладач Національної школи суддів України.

Член Конституційної Комісії.
Доктор юридичних наук, професор.

Автор понад 140 наукових праць з корпоративного, господарського, цивільного права та процесу, адміністративного процесу, конституційного права.
Автор Науково-практичних коментарів:
КАСУ (2010), ЦПКУ (2006, 2010).

Лукомська Олеся, семінар

ЛУКОМСЬКА Олеся Василівна,

Начальник відділу забезпечення роботи секретаря судової палати Управління забезпечення роботи першої судової палати ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ (ВГСУ).

2014 року у співавторстві з суддею ВГСУ О.Котом підготовлено Довідку за результатами узагальнення судової практики вирішення спорів про корпоративне управління та реалізацію корпоративних прав.

Протягом 2015 – початку 2016 року входила до складу робочої групи з підготовки проекту постанови Пленуму ВГСУ "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин", яка була прийнята Пленумом ВГСУ 25 лютого 2016 року.

Член робочої групи, створеної ВГСУ для підготовки зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ:

Блок І. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТОВ.

1. Засновники товариства.
• Кількість засновників. Фіктивні (формальні) засновники.
• Статут товариства. Вимоги до змісту та форми. Зміни до статуту. Чинність в часі та за колом осіб.
• Принцип публічної достовірності відомостей державного реєстру.
• Додаткові корпоративні норми.
• Співвідношення правових, статутних (корпоративних) норм, рішень органів управління та договорів між учасниками.
• Договір про створення товариства: завдання та можливості.
• Рішення про створення товариства.
• Протокол установчих зборів засновників.

2. Статутний капітал товариства.
• Мінімальний розмір, вклади, заміна вкладу, оцінка вкладів.
• Співвідношення понять „вклад” та „частка”. Правова природа частки в статутному капіталі ТОВ.
• Правовий режим частки як спільної власності подружжя.
• Відповідальність учасника за прострочення сплати вкладу.
• Відповідальність учасника за зобов‘язаннями товариства у разі несплати вкладу в повному обсязі.
• Захист права товариства на одержання вкладу.
• Недійсність дій, пов‘язаних із внесенням вкладів.
• Вклади, зроблені чужим майном.
• Витребування предмету вкладу у товариства.

3. Корпоративні права.
• Поняття та зміст корпоративних прав та правовідносин.
• Цивільно-правова та господарсько-правова концепції регулювання корпоративних правовідносин.
• Майнові та особисті корпоративні права та правовідносини.
• Момент виникнення майнових та особистих корпоративних прав.

4. Використання прогалин законодавства для недружнього поглинання та протидія ним.

Блок ІІ. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ в ТОВ: загальні питання.

5. Система органів управління товариством.
• Повноваження вищого та виконавчого органу. Розподіл повноважень.
• Голова товариства.
• Можливість створення органів, які не передбачені законом.

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ.
• Періодичність та підстави скликання зборів. Скликання зборів самими учасниками.
• Формування порядку денного. Прийняття рішення з питань, не включених до порядку денного.
• Підготовка до зборів.
• Обсяг документів, які надаються учасникам.
• Час та місце проведення зборів.
• Реєстрація учасників та кворум.
• Заборона або фактична неможливість проведення зборів.
• Присутність на зборах осіб, які не є учасниками товариства.
• Представництво учасників на зборах. Межі повноважень представників.
• Обрання, функції голови та секретаря зборів.
• Порядок розгляду питань. Особливості розгляду окремих питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників.
• Перерви, відкладення та зупинення розгляду питань на зборах.
• Випадки, коли учасник не голосує на зборах.
• Фіксація зборів технічними засобами.
• Протокол загальних зборів та порядок його підписання. Оригінал, копії та витяги з протоколу. Книга протоколів.

7. Ускладення в роботі зборів.
• Відсутність кворуму, повторні збори, не допуск на збори, порушення порядку проведення зборів, нетотожність рішень, зафіксованих у протоколі, і фактично прийнятих на зборах.

8. Особливості проведення зборів в товариствах з одним учасником.

9. Особливості прийняття рішення зборів шляхом опитування.

10. Підстави та порядок оскарження рішень зборів учасників.

11. Використання прогалин законодавства для недружнього поглинання та протидія ним.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.
• Повноваження та функції виконавчого органу товариства.
• Одноособовий та колегіальний орган.
• Розподіл повноважень між членами виконавчого органу.
• Вимоги до членів органу управління.
• Виконуючі обов‘язки директора.

• Переобрання, звільнення, усунення, припинення повноважень членів виконавчого органу. Співвідношення трудового та корпоративного права. Процедура звільнення директора з ініціативи товариства. Процедура звільнення директора з власної ініціативи. Передача документів та печатки.

• Відповідальність членів виконавчого органу за шкоду, завдану товариству та учасникам у зв‘язку із неналежним управлінням.

• Використання прогалин законодавства для недружнього поглинання та протидія ним.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА.
• Ревізор та ревізійна комісія. Оперативний контроль за діями директора. Право вето. Представники учасників. Контрольні повноваження голови товариства.

Блок ІІІ. ПРОБЛЕМИ ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ В ТОВАРИСТВІ.

14. Відчуження частки в статутному капіталі.
• Відмежування відчуження частки від інших способів припинення участі в товаристві. Істотні умови договору. Форма договору. Оцінка корпоративних прав. Умови відчуження корпоративних прав.
• Обмеження права продажу частки третім особам. Легальні варіанти обходу заборони продажу частки. Згода подружжя.
• Докази сплати вкладу. Свідоцтво товариства про сплату вкладу до статутного капіталу.
• Відчуження частки, яка не оплачена повністю.
• Права товариства у зв’язку із відчуженням корпоративних прав.
• Переважні права учасників та їх захист.
• Момент виникнення корпоративних прав за договором.
• Державна реєстрація змін до статуту у зв‘язку із зміною учасників.
• Оподаткування операції з продажу корпоративних прав.
• Захист права на частку в статутному капіталі товариства.
• Правові наслідки недійсності договору про відчуження корпоративних прав.

15. Спадкування частки в статутному капіталі.
• Правові наслідки смерті учасника. Спадкоємці частки.
• Дії товариства у випадку, якщо спадкоємці не з‘являються. Відсутність спадкоємців.
• Вступ правонаступника в товариство.
• Диспозитивність правового регулювання щодо переходу корпоративних прав.
• Права товариства у разі смерті учасника.
• Правові наслідки ліквідації учасника-юридичної особи.
• Правові наслідки реорганізації учасника-юридичної особи.
• Поділ корпоративних прав між правонаступниками.

16. Вступ до товариства нового учасника.
• Вступ до товариства у зв‘язку із придбанням частки.
• Вступ учасника у зв‘язку із збільшенням статутного капіталу.
• Врахування інтересів інших учасників у разі вступу в товариство нових учасників.
• Особливості оцінки вкладів нових учасників.

17. Вихід з товариства.
• Відмежування виходу від інших підстав припинення корпоративних правовідносин. Вихід – односторонній правочин. Безумовність права на вихід. Порядок реалізації права на вихід. Згода подружжя на вихід з товариства. Попередження про вихід. Момент виходу. Правові наслідки виходу з товариства.

• Розрахунки при виході. Балансова та ринкова вартість майна товариства. Визначення вартості корпоративних прав у разі виходу. Застосування спеціальних знань. Виділення частки в натуральній формі. Повернення майна, переданого в користування. Зміна статутного капіталу товариства у зв‘язку із виходом. Фіксація виходу.

• Захист учасника, який виходить. Захист товариства від учасника, який виходить. Вихід кількох учасників одночасно.

18. Виключення учасника з товариства.
• Виключення з товариства як форма корпоративної відповідальності. Підстави для виключення та їх доказування. Порядок прийняття рішення про виключення. Правові наслідки виключення. Особливості розрахунків з учасником у разі виключення. Імперативність регулювання. Підвідомчість судам спорів про виключення учасника у разі неможливості проведення загальних зборів учасників.

19. Звернення стягнення на частку на вимогу кредиторів учасників.
• Підстави звернення стягнення. Порядок звернення стягнення. Захист інтересів товариства. Конфіскація корпоративних прав. Поділ корпоративних прав між подружжям.

• Використання прогалин законодавства для недружнього поглинання та протидія ним.

Блок ІV. СУДОВА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ.

20. Врегулювання корпоративних спорів. Ефективні способи захисту у суді.

Вартість участі
 

1850 грн. (без ПДВ, можлива оплата з ПДВ);
1750 грн.: при оплаті до 15 грудня.

1650 грн.: при оплаті до 1 грудня.

Знижки Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!
Знижки для постійних клієнтів! 
Знижка при посиланні на сайт: 5%.
До вартості входить  • повний день навчання та доповідей;
 • відповіді на запитання (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
 • ексклюзивні матеріали;
 • обід в ресторані;
 • кава- брейки (вранішня кава + в перервах);
 • набір ділових аксесуарів;
 • сертифікат.
Місце проведення:

Киев, ул. Михайловская, 1/3, отель «Казацкий» (ст.м. «Майдан Незалежності»)

Реєстрація

! Отримати більш детальну інформацю та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38 (044) 537.70.10 
(багатоканальний),   (044) 235.78.05
(067) 506 80 61, (095) 271 45 90
www.dku.in.ua або km@dk.ua